Obchodné podmienkyMK Money Growth s. r. o.

IČO: 52446115

so sídlom Račianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139140/B

kontaktná osoba: Matúš Kubena

email: info@betexpress.sk

telefón:

vydáva tieto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

MK Money Growth s. r. o. (Ďalej len „BETEXPRESS“) je prevádzkovateľom internetových stránok www.betexpress.sk (ďalej len „web“).

BETEXPRESS poskytujú poradenstvo v oblasti kurzového stávkovania na športové zápasy a iné športové podujatia konané po celom svete.

Zmluvou o poskytovaní služieb sa BETEXPRESS zaväzujú poskytnúť zákazníkovi službu spočívajúcu v poskytovaní tipov na výsledky konkrétnych športových zápasov alebo iných športových udalostí.

Zaslané tipy majú len odporúčací charakter a BETEXPRESS nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá zákazníkovi vznikla, či už priamo alebo nepriamo, použitím tipu alebo akékoľvek ďalšie informácie (napríklad stratégie alebo analýzy).

Služby poskytované BETEXPRESSOM (stávkové poradenstvo) majú len informatívny charakter. Je na úvahe každého zákazníka, či poskytnuté tipy využije alebo nie, rovnako ako či a v akej výške urobí prípadne stávku na konkrétne športové podujatie. BETEXPRESS výslovne deklarujú, že neprijímajú od zákazníka peniaze do stávky a že zaň nesiaha ani nerobí žiadne iné kroky smerujúce k uzatvoreniu stávky.

Cena za službu zahŕňa aj náklady spojené s dodávkou a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Ceny služieb sú konečné vrátane všetkých daní a poplatkov.

Všetky zmluvné vzťahy, ktoré vyplývajú z využitia služieb ponúkaných na webe, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou zmluvy spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ“) a zákonom č. 634/1992 Zb., ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“). O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná vždy v prípade, že je stranou fyzická osoba a služby objednáva mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa tak na zmluvnú stranu ochrana spotrebiteľa podľa vyššie citovaných právnych predpisov a týchto VOP, najmä ako nespotřebitel nemá strana právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

V prípade, že zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanoveniami ObčZ.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú len na fyzické osoby (ľudí), ktoré uzatvárajú zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb. Ako zmluva o poskytovaní služieb (ďalej tiež len ako „zmluva“) sa v týchto VOP označuje každá zmluva uzatvorená podľa týchto VOP.

Adresa pre doručovanie: Račianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

1. DOSTUPNÉ SLUŽBY

BETEXPRESS ponúka svoje služby na webe.

BETEXPRESS ponúka svojim zákazníkom tzv. VIP členstvo, ktorého jednotlivé druhy sa líšia len dobou trvania členstva a v závislosti na ňom jeho cenou. V rámci VIP členstvo bez ohľadu na jeho druh BETEXPRESS zákazníkovi garantujú poskytnutie 4 (štyroch) VIP FREE TIPOV po celú dobu trvania VIP členstvo. VIP FREE TIPY sú základným druhom tipov poskytovaných zo strany BETEXPRESS.

V rámci Strieborného (14 denného) VIP PREMIUM, resp. VIP PREMIUM EXCLUSIVE členstvo BETEXPRESS zákazníkovi garantujú poskytnutie 2 (dvoch) PREMIUM, resp. 2 (dvoch) PREMIUM EXCLUSIVE tipov za celú dobu trvania takéhoto členstva.

V rámci Zlatého (30 denného) VIP PREMIUM, resp. VIP PREMIUM EXCLUSIVE členstvo BETEXPRESS zákazníkovi garantujú poskytnutie 4 (štyroch) PREMIUM, resp. 4 (štyroch) PREMIUM EXCLUSIVE tipov za celú dobu trvania takéhoto členstva.

V rámci Platinového (90 denného) VIP PREMIUM, resp. VIP PREMIUM EXCLUSIVE členstvo BETEXPRESS zákazníkovi garantujú poskytnutie 12 (dvanástich) PREMIUM, resp. 12 (dvanástich) PREMIUM EXCLUSIVE tipov za celú dobu trvania takéhoto členstva.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽIEB A UZAVRETIE ZMLUVY

Zákazník vykonáva objednávku služieb prostredníctvom webu www.BETEXPRESS.SK

Objednávka služieb prebieha týmito spôsobmi:

V prípade nových zákazníkov, ktorí zatiaľ nemajú vytvorený svoj zákaznícky účet do VIP sekcie (ďalej len „zákaznícky účet“), vyberie zákazník na webe požadovaný druh VIP členstvo (stlačením tlačidla „začať vyhrávať“, ktoré je uvedené pri prezentácia služby na webe), následne sa mu otvorí registračný formulár, po ktorého vyplnení a stlačení tlačidla „pokračovať k platbe“ je zákazník presmerovaný na druhý krok, kde potvrdí výber svojho členstva a kde môže zároveň využiť prípadný zľavový kód. Následne je presmerovaný na platobnú bránu, kde vykoná úhradu ceny služby. Objednávka je dokončená a stáva sa záväznou okamihom odoslania registračného formulára, tj. Stlačením tlačidla „pokračovať k platbe“, ktorým súčasne dôjde k vytvoreniu zákazníckeho účtu.

V prípade, že zákazník už má existujúci zákaznícky účet, vykoná objednávku po prihlásení k svojmu zákazníckemu účtu tak, že vyberie na webe požadovaný druh VIP členstvo alebo iné služby ponúkané v rámci VIP sekcie (prémiové služby, kredity, konzultačné služby) a po potvrdení svojho výberu vo vyskakovacom okne, kde môže zároveň využiť prípadný zľavový kód, alebo urobiť platbu pomocou kreditov, je rovno presmerovaný na platobnú bránu, kde vykoná úhradu ceny služieb. Objednávka je dokončená a stáva sa záväznou stlačením tlačidla „zaplatiť“, ktoré je uvedené pri prezentácia služby na webe.

Po presmerovaní na platobnú bránu vykoná zákazník úhradu ceny služieb niektorú z tu ponúkaných možností. Podrobnosti vykonávania úhrady služieb prostredníctvom platobnej brány viď ďalej v článku. 14 VOP. V prípade, že zákazník nemôže zaplatiť cenu služieb žiadnu z tu ponúkaných platobných možností, urobí dotaz prostredníctvom e-mailu: info@BETEXPRESS.sk, z ktorého mu bude BETEXPRESSEM oznámené bankové spojenie pre úhradu ceny za služby bezhotovostným bankovým prevodom.

Vykonaním záväznej objednávky služieb zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito

všeobecnými obchodnými podmienkami, a to v znení platnom a účinnom v okamihu prevedení objednávky. Pred vykonaním záväznej objednávky je zákazník povinný skontrolovať správnosť všetkých uvádzaných údajov. Údaje uvedené v záväznej objednávke sú zo strany BETEXPRESS považované za správne.

Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá okamihom, keď zákazník zaplatí cenu objednané služby. Objednávka vrátane daňového dokladu bude zákazníkovi zaslaná vrátane platných všeobecných obchodných podmienok na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. BETEXPRESS nenesú zodpovednosť za omeškanie na strane tretieho subjektu, a to výslovne vrátane omeškania v rámci platobných transakcií realizovaných. Jedná sa výslovne aj o prípady, kedy zákazník v dôsledku omeškania zo strany neobdrží objednanú službu včas (napr. Nedôjde k včasnému zobrazenie zakúpeného tipu).

Ak nie je uzavretie zmluvy podmienené zaplatením ceny služby (niektoré špeciálne akčné ponuky, viď ďalej), dochádza k uzavretiu zmluvy okamžikom zadania a odoslanie požadovaných platobných údajov zákazníka prostredníctvom platobnej brány.

Zákazník berie na vedomie, že platba môže byť vykonaná aj napriek platobnú bránu umiestnenú na iných webových stránkach, resp. u iného obchodníka.

Objednávka zo strany zákazníka obsahujúci akékoľvek, aj nepodstatné, dodatky, odchýlky od podmienok návrhu, výhrady, obmedzenia či iné zmeny je novým návrhom na uzavretie zmluvy. Pokiaľ bude objednávka novým návrhom na uzavretie zmluvy, je zmluva uzavretá okamihom prijatie nového návrhu zákazníka zo strany BETEXPRESS.

Zákazník prijatím týchto VOP prehlasuje, že si je vedomý svojej najmä finančnej situácie a že s týmto vedomím sa tiež stáva VIP členom BETEXPRESS a pristupuje k ponúkaným službám.

Spoločnosť BETEXPRESS si vyhradzuje právo registráciu zákazníka odmietnuť, resp. odmietnuť objednávku a neuzavrieť so zákazníkom zmluvu.

3. TRVANIE ZMLUVY

Doba trvania zmluvy o poskytovaní služieb je určovaná druhom služby zakúpené zákazníkom, napr. U členstvo sa jedná o dobu trvania členstva. Doba trvania zmluvy môže byť automaticky predĺžená v prípadoch a postupom podľa článku 4 VOP.

4. AUTOMATICKÉ PREDĹŽENIA ZMLUVY

Zmluva o poskytovaní služby členstvo sa automaticky predlžuje za rovnakých podmienok ao rovnakú dobu trvania, na ktorú bola pôvodne uzavretá, ak niektorá zo zmluvných strán najneskôr do 5 dní pred uplynutím doby trvania zmluvy (trvanie členstva) neoznámi písomne ​​druhej zmluvnej strane, že na predĺženie zmluvy nemá záujem a požaduje jej ukončenie.

Zákazník môže vykonať zrušenie automatického predĺženia zmluvy zaslaním písomného oznámenia, v ktorom výslovne a jednoznačne uvedie, že o ďalšie plánované predĺženie zmluvy nemá záujem a požaduje jej ukončenie, na email: INFO@BETEXPRESS.sk. BETEXPRESS môžu vykonať zrušenie automatického predĺženia zmluvy zaslaním písomného oznámenia na email zákazníka registrovaný k jeho zákazníckemu účtu.

Ak dôjde k predĺženiu zmluvy, sú prostredníctvom platobnej brány automaticky vykonávané opakované platby k úhrade ceny služieb podľa zmluvy (pozri článok. 14 VOP). Cena služieb za obdobie, na ktoré sa zmluva automaticky predĺžila, je splatná dňom, ku ktorému došlo k automatickému predĺženiu zmluvy.

Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s automatickým predĺžením uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb, ako aj s automatickým vykonávaním opakovaných platieb k úhrade služieb prostredníctvom platobnej brány.

Na základe tohto článku VOP sa postupuje aj v prípade, že je automatické predĺženie zmluvy a automatické vykonávanie opakovaných platieb so zákazníkom dojednané u iných typov služieb ponúkaných zo strany BETEXPRESS.

5. ZMENA ZMLUVY

Zákazník má právo existujúce druh členstvo zmeniť zaslaním žiadosti na e-mail: INFO@BETEXPRESS.sk minimálne 5 dní pred dňom plánovaného automatického predĺženia súčasného druhu členstva. K zmene druhu členstva dôjde v okamihu úhrady ceny nového druhu členstva.

6. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O zmluve a obchodných podmienkach

Obchodnými podmienkami je zákazník viazaný od momentu uzavretia zmluvy. Zákazník má možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť pred záväzným odoslaním objednávky. Na tieto skutočnosti je náležite pred vlastným odoslaním objednávky dostatočným spôsobom upozornený. Tieto VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webu.

VOP aj zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku. Zmluva vrátane týchto obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná, a to ani pre zákazníka.

Informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré vedú k uzatvoreniu zmluvy, sú zrejmé z procesu objednávania na webe a zákazníkovi je tak daná možnosť pred vlastným vykonaním záväznej objednávky tieto skontrolovať a prípadne vykonať opravu.

Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy si hradí zákazník sám. Použitie prostriedkov komunikácie na diaľku pre objednávku služieb na webe nie je spoplatnené zvláštnou sadzbou.

7 PRÁVA A POVINNOSTI BETEXPRESS

* Povinnosti BETEXPRESS vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo ZOS a ObčZ, voči iným subjektom najmä z ObčZ.

* Web obsahuje kompletný zoznam služieb ponúkaných zákazníkovi vrátane ich základného popisu a ceny.

* Všetky ceny služieb prezentovaných na webe sú v eurách vrátane zákonnej DPH. Prípadné zľavy a akcie sa nezlučujú, ak nie je na webe uvedené výslovne inak. Platobné podmienky sú uvedené v týchto VOP.

* Ceny prezentovaných služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webe. BETEXPRESSSU je vyhradené právo zmeniť cenu služieb v prípade ich chybného uvedenia, technické chyby, a iné objektívne príčiny nesprávne uvedené ceny. V prípade, že na strane BETEXPRESS došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny služieb na webe alebo v priebehu objednávania, nie sú BETEXPRESS povinné poskytnúť zákazníkovi služby za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že už zákazník cenu uhradil (teda došlo k uzavretiu zmluvy). V takom prípade majú BETEXPRESS právo na odstúpenie od zmluvy.

* Ak cena uvedená u služieb na webe alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálny, je zákazník na túto skutočnosť bezodkladne upozornený. Ak ešte nedošlo zo strany zákazníka k zaplateniu ceny, nie sú BETEXPRESS povinné zmluvu uzavrieť.

* V prípade, že BETEXPRESS zaznamenajú akúkoľvek podozrivú platobnú transakciu prostredníctvom platobnej karty či iného platobného prostriedku, sú povinné túto skutočnosť oznámiť príslušným inštitúciám a štátnym orgánom. BETEXPRESS si súčasne vyhradzujú právo nevykonávať alebo pozastaviť vykonávanie služby najmenej do doby, než bude záležitosť vybavená a potvrdená oprávnenosť platobnej transakcie.

* Informácie a údaje poskytnuté zákazníkom považujú BETEXPRESS za pravdivé a podľa nich poskytujú objednanú službu.

* BETEXPRESS nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne zákazníkovi alebo tretej osobe v dôsledku zákazníkom poskytnutých nepravdivých alebo skreslených informácií a údajov.

* BETEXPRESS nenesú zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá zákazníkovi vznikla, či už priamo alebo nepriamo, použitím tipu alebo akékoľvek ďalšie informácie (napríklad analýzy).

* BETEXPRESS nenesú zodpovednosť za škodu alebo inú aj nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne zákazníkovi alebo tretej osobe nerešpektovaním týchto VOP zo strany zákazníka.

§ V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy potvrdí BETEXPRESS bez zbytočného odkladu zákazníkovi elektronicky alebo písomne ​​jeho prijatie a vykonajú urýchlene posúdenie tohto odstúpenia od zmluvy. V prípade, že bude odstúpenie od zmluvy preukáže ako dôvodné, potom najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy budú vrátené zákazníkovi finančné prostriedky, resp. ich alikvotná časť. V prípade, že zákazník už poskytnutú službu čerpal, nemá právo na vrátenie finančných prostriedkov. Dôvodom odstúpenia od zmluvy výslovne nie je skutočnosť, že úspešnosť tipov sprostredkovaných BETEXPRESSEM je nižšia ako zákazníkom očakávaná alebo že poskytnuté analýzy nie sú tak podrobné, ako zákazník očakával. Túto skutočnosť berie zákazník na vedomie.

§ BETEXPRESS majú právo vypovedať zmluvu, ak a) zákazník nie je schopný finančne plniť podmienky zmluvy alebo ak je nesplní v lehotách definovaných v zmluve alebo v týchto VOP, b) ak sa stane plnenie zmluvy nemožné, c) BETEXPRESS stratí spôsobilosť prevádzkovať služieb alebo sa rozhodnú ukončiť prevádzku svojej činnosti, d) v prípade, že klient BETEXPRESSSU uvedie nepravdivé alebo hrubo skreslené informácie alebo e) v ďalších prípadoch stanovených týmito VOP. Výpoveď zmluvy musí byť urobené písomne ​​na adresu zákazníka alebo formou emailu na adresu elektronickej pošty zákazníka. Výpovedná lehota je 7 dní a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede zákazníkovi.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

* Web je oprávnená prezerať a služby tu ponúkané objednať a využívať len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je plne svojprávna a súhlasí s týmito VOP.

* Zákazník prehlasuje, že objednávka služby na webe nebola urobená z prinútenia v zmysle ustanovenia § 587 ObčZ.

* Odoslaním záväznej objednávky súhlasí zákazník automaticky s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzavretí zmluvy. Náklady, ktoré zákazníkovi vznikajú v tejto súvislosti, si hradí zákazník sám.

* Zákazník je povinný pri výbere služby zvážiť druh služby a jej účel.

* Zákazník má právo si všetky informácie overiť u BETEXPRESS dotazom urobeným telefonicky či emailom.

* Zákazník je povinný uhradiť BETEXPRESSSU cenu služieb, ktorá je dohodnutá pri uzavretí zmluvy.

§ Platobné podmienky, tj. Spôsoby platby, sú obsahom komunikácie medzi BETEXPRESSEM a zákazníkom v rámci procesu objednávky služby, pričom zákazníkovi je daná dostatočná možnosť pre voľbu platobného prostriedku. Platobné podmienky sú uvedené v týchto VOP.

§ Zákazník prehlasuje a súhlasí s tým, že služby poskytované BETEXPRESSEM objednáva na vlastné riziko a výhradne pre svoju vlastnú potrebu.

§ Zákazník prehlasuje, že si pred uzavretím zmluvy zvážil svoju finančnú situáciu a svoje finančné možnosti a s týmto vedomím ponúkané služby hodlá využívať.

§ Zákazník prehlasuje a súhlasí s tým, že služby as nimi súvisiace poskytované produkty (napr. Analýzy atď.) Môžu použiť výlučne na súkromné ​​účely a zákazník nie je oprávnený s týmito nikde verejne nakladať, prezentovať ich alebo ich použiť, inak zodpovedá za škodu aj akúkoľvek aj nemajetkovú ujmu, ktorá tým BETEXPRESSSU vznikne.

§ Zákazník nie je oprávnený poskytovať zaslanej tipy tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti zákazníka sú BETEXPRESS oprávnené od zmluvy odstúpiť. Zároveň je v takom prípade zákazník povinný zaplatiť BETEXPRESSSU v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy k úhrade zmluvnú pokutu vo výške 300€ za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok BETEXPRESSU na náhradu škody voči zákazníkovi.

§ Zákazník prehlasuje a súhlasí s tým, že služby a s nimi súvisiace poskytovanej produkty (napr. Analýzy atď.) Nesmie použiť tak, aby na základe služby poskytnuté BETEXPRESSOM vznikla inej osobe škoda alebo akákoľvek aj nemajetková ujma.

* Ak spôsobí zákazník poskytnutou službou škodu alebo inú ujmu akejkoľvek inej osobe, je povinný túto škodu nahradiť priamo tej osobe, ktoré škodu spôsobil. V takomto prípade nenesú BETEXPRESS žiadnu zodpovednosť a nie je povinná sa na riešenie škôd žiadnym spôsobom podieľať.

* Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku. Zákazník berie na vedomie, že dôvodom na odstúpenie od zmluvy výslovne nie je skutočnosť, že úspešnosť tipov sprostredkovaných BETEXPRESSEM je nižšia ako zákazníkom očakávaná alebo že poskytnuté analýzy nie sú tak podrobné, ako zákazník očakával.

§ V prípade zániku zmluvy z akéhokoľvek dôvodu (teda uplynutím doby členstva, odstúpením od zmluvy alebo inak) prípadne zákazníkom nevyčerpané kredity zanikajú, nemožno ich premeniť za peniaze a BETEXPRESS nie sú povinné zákazníkovi vrátiť finančnú čiastku zodpovedajúcu hodnote zákazníkom zakúpených a nevyčerpaných kreditov. Doteraz nevyčerpané kredity však zostávajú stále na zákazníckom účte a v prípade zakúpenia ďalšieho členstvo alebo služby sa tieto kredity stávajú znova aktívnymi a zákazník s nimi môže ďalej disponovať.

9. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY uzavretej za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku

Súhlasom s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v objednávke zákazník vyjadruje svoj súhlas a výslovne žiada BETEXPRESS o započatia poskytovania služieb ihneď po uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb, tj. Pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy v dĺžke 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, avšak len v prípade, že poskytované služby ešte neboli splnené. Na splnenie dochádza v okamihu, kedy zákazník dostal prístup k zakúpeným službám prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu vo VIP sekcii, a to bez ohľadu na to, či poskytnuté služby čerpal, tj. Či sa prihlásil ku svojom zákazníckemu účtu, zobrazil zakúpené tipy pod. V prípade nákupu kreditov dochádza k poskytnutiu a splnenie služby v momente, kedy zákazník kredity zakúpil.

Ak odstúpi zákazník od zmluvy o poskytovaní služieb a BETEXPRESS na výslovnú žiadosť zákazníka podľa ods. 1 tohto článku všeobecných obchodných podmienok začali s poskytovaním služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný uhradiť BETEXPRESSSU pomernú časť ceny služieb za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

Zákazník súčasne výslovne súhlasí s tým, že služby podľa týchto VOP môžu byť splnené (dodané) pred uplynutím zákonnej lehoty 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a teda je uzrozumený s tým, že v takom prípade nemá v súlade s ust. § 1837 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb je zákazník povinný o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať BETEXPRESS formou jednostranného právneho rokovania, a to buď listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo emailom na adresu:Račianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

info@BETEXPRESS.SK. Zákazník môže k odstúpeniu od zmluvy využiť vzor oznámenia odstúpenia od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník v jej priebehu odošle BETEXPRESSSU oznámenia, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb, vráti mu BETEXPRESS obdržané finančné prostriedky, resp. ich pomernú časť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo BETEXPRESSSU doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Pre vrátenie finančných prostriedkov použijú BETEXPRESS rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol zákazníkom zvolený pre pôvodnej transakcii, ak zákazník výslovne neurčil inak.

10. PLATOBNÉ PODMIENKY

Zákazník je povinný zaplatiť BETEXPRESSSU cenu za objednané služby.

Cena služieb v €,  je splatná súčasne s podaním objednávky, ak nie je výslovne uvedené inak. Záväzok zákazníka uhradiť cenu služby je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet BETEXPRESSU.

Cenu služieb môže zákazník uhradiť prostredníctvom platobnej brány (kam je automaticky presmerovaný po vytvorení objednávky), prípadne bezhotovostným bankovým prevodom podľa pokynov, ktoré mu budú oznámené emailom zo strany BETEXPRESSU, a možno ich získať aj na vyžiadanie na e-mailovej adrese: info@BETEXPRESS .sk.

Pri platbe ceny služieb, pri ktorých dochádza k automatickému predĺženiu zmluvy podľa čl. 4 VOP, prostredníctvom platobnej brány, zákazník výslovne súhlasí so založením opakované platby za služby v prospech BETEXPRESSU po dobu trvania zmluvy.

Opakovanou platbou sa rozumie automatické strhávanie platieb z platobnej karty zákazníka zadané do platobnej brány. Zákazník berie na vedomie, že za účelom vykonávanie opakovaných platieb budú jeho platobné údaje uložené na strane platobnej brány. zaobchádza s platobnými údajmi zákazníka v súlade s medzinárodným bezpečnostným štandardom PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

Opakované platby sú vykonávané vo výške a frekvencii podľa uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb.

Zákazník berie na vedomie, že niektoré spôsoby platby môžu byť ďalej spoplatnené. Pred odoslaním platby bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

11. Ochrana osobných údajov

V súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy so zákazníkom BETEXPRESS spracúvajú osobné údaje zákazníka, a to za účelom, v rozsahu a spôsobom popísaným v Zásadách ochrany osobných údajov ktoré ŠÚ dostupné na stránke betexpress.sk

12. PRÁVA ZÁKAZNÍKA / SPOTREBITEĽA Z VADNÉHO PLNENIA

Práva zákazníka z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Prípadné reklamácie môže zákazník uplatniť prostredníctvom e-mailu: info@BETEXPRESS.sk. Reklamáciu sú BETEXPRESS povinné vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia. BETEXPRESS následne vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie.

Zákazník berie na vedomie, že nesprávnosť poskytnutých tipov, resp. nižšia miera úspešnosti ako zákazník očakával, nemožno s ohľadom na charakter činnosti BETEXPRESSU, ktorá je iba odporúčací / konzultačné, reklamovať a na takej reklamácie nebude braný ohľad. Zaslané tipy majú výhradne odporúčací charakter, BETEXPRESS neposkytujú žiadnu garanciu za správnosť poskytovaných tipov, resp. ich naplnenie pri konkrétnej športovej udalosti.

13. MIMOSÚDNE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. j) ObčZ spoločnosť BETEXPRESS oznamuje, že mimosúdne riešenie sťažností je vykonávané cez kontaktné údaje BETEXPRESS, najmä skrz adresu elektronickej pošty: INFO@BETEXPRESS.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka zašlú BETEXPRESS na emailovú adresu zákazníka. Možnosti obrátiť sa na orgány dohľadu upravujú príslušné právne predpisy.

V prípade, že dôjde medzi BETEXPRESSEM a zákazníkom (spotrebiteľom) k vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže zákazník podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Slovenská obchodná inšpekcia

stránka: https://www.soi.sk

kontakt: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

14. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ktorá je cez web uzavretá.

Všetky zmeny týchto VOP sú elektronicky zaznamenávané u BETEXPRESSU a v prípade žiadosti je BETEXPRESS zákazníkovi sprístupní.

BETEXPRESS môžu znenie VOP meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán zmluvy sa vždy riadia tým znením VOP, za ktorých účinnosti vznikli, teda k okamihu uzatvorenia zmluvy. V prípade zmeny obchodných podmienok uvedú BETEXPRESS dátum zmeny nových obchodných podmienok a zákazníkovi sprístupní odkaz na predchádzajúce platné obchodné podmienky pre prípad, kedy by zákazník vykonával objednávku v čase zmeny starých obchodných podmienok za nové.

Zákazník je viazaný znením obchodných podmienok platných a účinných v čase uzavretia zmluvy.

Ak by vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahoval medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že sa tento právny vzťah vždy riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a priamo záväznými predpismi Európskej únie.

Tieto VOP boli vyhotovené 31. januára 2020 a sú účinné od 1. februára 2020 do doby ich zmeny zo strany BETEXPRESSU.

MK Money Growth s. r. o.