Ochrana osobných údajovMK Money Growth s. r. o.

IČO: 52446115

so sídlom Račianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139140/B

kontaktná osoba: Matúš Kubena

email: info@betexpress.sk

telefón:

Zásad ochrany osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré vydala obchodná spoločnosť MK Money Growth s. r. o., IČO: 52446115, so sídlom PRačianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139140/B. (Ďalej tiež len ako „My“), je informovať zákazníkov o tom, aké osobné údaje o nich spracovávame pri poskytovaní našich služieb a pri návštevách našich webových stránok na adrese www.betexpress.sk (ďalej len „webové stránky“), k akým účely a ako dlho tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracovávame, komu az akého dôvodu je môžeme odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva zákazníkom v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patrí.

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime českým zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZOOU“), as účinnosťou od 25. 5. 2018 Nariadením (EÚ) 2016 / 679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

2. správcom osobných údajov

Správcom osobných údajov je: MK Money Growth s. r. o., IČO: 52446115, so sídlom PRačianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139140/B.

3. SPRACOVANIE osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

Naše webové stránky je oprávnená prezerať a služby tu ponúkané objednať a využívať len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Na spracovanie údajov detí mladších ako 18 rokov teda nedochádza.

4. KATEGÓRIE ÚDAJOV

Spracovávame tieto osobné údaje:

a. Meno

b. Priezvisko

c. Meno používateľa

d. E-mailová adresa

e. Adresa Bydlisko (ulica, popisné číslo či orientačné, PSČ, obec)

f. Telefónne číslo

g. IP adresa

h. Majetok (peňažná čiastka) k stávkovanie

i. Druh členstva (napr. Základné VIP členstvo, VIP Premium členstvo, atď.)

j. Počet kreditov

5. PRÁVNY ZÁKLAD A účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb. V takom prípade spracovávame Vaše užívateľské meno a e-mail; pre vstup do VIP sekcie stránok a jej využívanie potom spracovávame aj meno, priezvisko, adresu Vášho bydliska, telefónne číslo a kapitál k stávkovanie. Ďalej spracovávame pri poskytovaní služieb druh Vášho členstva. Bez poskytnutie týchto Vašich osobných údajov Vám nie sme schopní Vami požadované služby poskytnúť. V rámci poskytovania služieb na základe zmluvy ďalej spracovávame Vašu IP adresu.

Ďalej spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, najmä v prípade, že ste už u nás zakúpili služby, a to na účely priameho marketingu. V takýchto prípadoch spracovávame kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci registrácie pri zakúpení služby (najmä užívateľské meno, e-mail, meno a priezvisko, prípadne telefón). Zasielanie týchto oznámení máte možnosť odmietnuť tým, že pošlite e-mail so žiadosťou o ukončenie zasielania obchodných oznámení na našu e-mailovú adresu, čím sa odhlásite z odberu obchodných oznámení.

Vaše osobné údaje ďalej spracovávame na základe Vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. V takom prípade spracovávame kontaktné údaje (najmä e-mailovú adresu), ktoré ste nám poskytli v rámci súhlasu so zasielaním týchto oznámení. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení môžete vždy odvolať tým, že pošlite e-mail so žiadosťou o ukončenie zasielania obchodných oznámení na našu e-mailovú adresu, čím sa odhlásite z odberu obchodných oznámení.

Ďalej spracovávame Vaše osobné údaje z dôvodu povinnosti stanovené zákonom.

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

* Plnenia zmluvy o poskytovaní služieb, vrátane správy zákazníckych účtov;

* Zopovězení Vašich otázok a vzájomná komunikácia;

* Zasielanie obchodných oznámení;

* Plnenie povinnosti stanovené zákonom.

6. TRVANIE SPRACOVANIE

Vaše údaje spracovávame po celú dobu využívanie našich služieb (tj. Trvania zmluvného vzťahu medzi nami). Po skončení účinnosti zmluvy musíme, vzhľadom k možným námietkam a prípadným sporom, Vaše osobné údaje udržiavať počas ďalších 4 rokov (teda po dobu všeobecnej premlčacej lehoty, po ktorej je už neefektívne podávať žalobu súdu, predĺženú o dobu, po ktorú môže trvať, než nám alebo Vám dá súd vedieť, že je žaloba skutočne podaná). Počas týchto štyroch rokov už budeme držať len osobné informácie potrebné pre našej, prípadne Vaši obranu v prípadnom súdnom spore. Po skončení tejto doby budú Vaše osobné informácie z našich databáz úplne vymazané, pokiaľ nevyužijete naše služby znovu, alebo ak to nie je nutné v konkrétnom prípade z dôvodov konkrétneho zákonného príkazu.

Z dôvodu zasielania obchodných oznámení potom, čo ste zakúpili naše služby, budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu 3 rokov od chvíle, kedy ste využili naše služby naposledy. V takom prípade spracovávame Vaše údaje na základe nášho legitímneho záujmu. Po uplynutí 3 rokov Vás požiadame o obnovenie Vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

V prípade, že údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu (hlavne. Zasielanie obchodných oznámení), trvá spracovanie po dobu udelenia tohto súhlasu a maximálne 30 dní potom, čo svoj súhlas odvoláte.

V prípade, že spracovávame vaše osobné údaje z dôvodu povinnosti stanovené zákonom, trvá spracovanie po dobu, ktorá je nevyhnutná z dôvodu splnenia danej povinnosti (najmä pri poskytovaní informácií orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci).

7. sprístupneniu osobných údajov tretím subjektom

Databázu osobných údajov neposkytujeme tretím stranám a tretie strany nemajú k tam ukladaným osobným údajom prístup, pokiaľ na to nedáte súhlas, najmä v prípadoch uvedených v zásadách používanie cookies.

K osobným údajom, ktoré nám poskytnete, môžu mať však v určitých prípadoch prístup ďalšie subjekty (poskytovateľ webového hostingu, programátor alebo interné a externé spolupracovníci či zamestnanci).

Tieto subjekty si starostlivo vyberáme a dbáme na to, aby s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a dôverne. S týmito subjektmi máme tiež vždy uzavretú písomnú zmluvu, v ktorej vymedzíme vzájomné práva a povinnosti vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov.

8. VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE že spracovanie osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

* Právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;

* Právo osobné údaje opraviť či doplniť;

* Právo požadovať obmedzenie spracovania;

* Právo namietať;

* Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu;

* Právo požadovať prenesenie údajov;

* Právo na prístup k osobným údajom;

* Právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch; a

* Ďalšie práva stanovené v ZOOU a Nariadenia GDPR.

Vaše práva Vám nižšie vysvetlíme, aby ste si dokázali urobiť predstavu o ich obsahu.

Právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu (hlavne. Zasielanie obchodných oznámení), máte právo ho kedykoľvek odvolať tým, že pošlite e-mail so žiadosťou o ukončenie zasielania obchodných oznámení na e-mailovú adresu podpora@oksazky.cz, alebo tým, že kliknete na odkaz v závere každého nami zaslaného e-mailu, čím sa odhlásite z odberu obchodných oznámení.

Právo osobné údaje opraviť či doplniť

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

Právo požadovať obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovanie je naša povinnosť osobné údaje (okrem ich uloženie po určitú dobu) inak nespracovávať v prípadoch, keď:

* Ste napadli ich spracovanie alebo,

* Popierate ich presnosť alebo,

* Je ich spracovanie protiprávne alebo,

* Je už nepotrebujeme na účely spracovania.

Právo namietať

Ste oprávnení podať u nás písomnou či elektronickú námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. V dôsledku tejto námietky nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese jeho sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či akúkoľvek inú cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.cz.

Právo požadovať prenesenie údajov

Jedná sa o Vaše právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. N Vašu žiadosť sme povinní tieto údaje predať inému správcovi osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

Právom na prístup k osobným údajom sa rozumie Vaše právo získať od nás informáciu, či spracovávame Vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo tieto údaje získať a zároveň právo získať tieto informácie:

* Účely spracovania;

* Kategórie dotknutých osobných údajov;

* Príjemcovi, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

* Plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené;

* Informácie o práve požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo namietať;

* Právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úrad na ochranu osobných údajov);

* Všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás;

* O skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

Právo na výmaz

Jedná sa o našu povinnosť zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, ak:

* Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, Vy svoj súhlas odvoláte a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

* Vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;

* Osobné údaje boli spracované nezákonne;

* Osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.

9. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAT?

V prípade akéhokoľvek dotazu vo vzťahu k ochrane osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť písomne ​​na náš e-mail: info@betexpress.sk, alebo nás kontaktovať na adrese: Račianska 88 B 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. 1. 2020

MK Money Growth s. r. o.